موسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پورموسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پورموسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پور

اگر وقوع حادثه‌ای مستند به فعل چند نفر باشد، خسارت چگونه محاسبه می‌شود؟

اگر وقوع حادثه‌ای مستند به فعل چند نفر باشد، خسارت چگونه محاسبه می‌شود؟

در فرض استناد وقوع حادثه به تمام افراد به طور مساوی، همه آنان به میزان یکسان ضامن مي‌باشند. اما در صورتي كه به نظر كارشناسان تأثير رفتار آنان متفاوت باشد، هر يك به ميزان تأثير رفتارشان مسئول هستند. تشخيص ميزان تأثير با لحاظ نظريه كارشناسان به عهده قاضي رسيدگي كننده است.

پیام بگذارید