موسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پورموسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پورموسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پور

اگر وقوع جرم مورد شبهه یا تردید قرار گیرد و نتوان آن را برطرف کرد، آیا جرم قابل ثابت است؟

ماده 120 قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، به اعمال قاعده درأ در خصوص  کلیه جرایم اعم از تعزیری و… این گونه اشعار دارد که هرگاه وقوع جرم یا برخی از شرایط آن و یا هریک از شرایط مسؤولیت کیفری مورد شبهه یا تردید قرار گیرد و دلیلی بر نفی آن یافت نشود حسب مورد جرم یا شرط مذکور ثابت نمی شود.

این قاعده در خصوص جرایم موجب حد به استثنای موارد خاص در ماده 121 آمده است: در جرائم موجب حد به استثنای محاربه، افساد فی الارض، سرقت و قذف، به صرف وجود شبهه یا تردید و بدون نیاز به تحصیل دلیل، حسب مورد جرم یا شرط مذکور ثابت نمی شود.

پیام بگذارید