موسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پورموسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پورموسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پور

اگر همسر سابق اجازه دیدار فرزند را به پدر ندهد، امکان‌پذیر است از دادگاه تصمیم جدید در باره ملاقات درخواست کرد؟

اگر همسر سابق اجازه دیدار فرزند را به پدر ندهد، امکان‌پذیر است از دادگاه تصمیم جدید در باره ملاقات درخواست کرد؟

بنابرِ ماده 41 قانون حمایت از خانواده مصوب 1391، هرگاه دادگاه تشخيص دهد توافقات راجع به ملاقات، حضانت، نگهداري و ساير امور مربوط به طفل برخلاف مصلحت او است يا در صورتي که مسؤول حضانت از انجام تکاليف مقرر خودداري کند ويا مانع ملاقات طفل تحت حضانت با اشخاص ذي حق شود، مي تواند در خصوص اموري از قبيل واگذاري امر حضانت به ديگري يا تعيين شخص ناظر با پيش بيني حدود نظارت وي با رعايت مصلحت طفل تصميم مقتضي اتخاذ کند.

پیام بگذارید