موسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پورموسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پورموسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پور

اگر موجر ودیعه مسکن را هنگام پایان قرارداد پرداخت نکند، چه اقدامی باید انجام داد؟

اگر موجر ودیعه مسکن را هنگام پایان قرارداد پرداخت نکند، چه اقدامی باید انجام داد؟

با پایان یافتن مدت قرارداد مستاجر باید به شورای حل اختللاف مراجعه و اعلام کند که آمادگی تخلیه دارد. بر این اساس، مستاجر از دادگاه درخواست می کند تا نسبت به تحویل ملک به جای موجر اقدام نماید و آن را پلمپ نماید. پس از صدور حکم، موجر حق فک پلمپ ندارد و این اقدام جرم محسوب می شود. در این صورت، موجر موظف است ودیعه را شورا پرداخت کند. مستاجر به همان شعبه حل اختلاف مراجعه کرده و ودیعه را دریافت می نماید.

طی اظهارنامه ای درخواست استرداد مبلغ ودیعه را به موجر اطلاع دهید.

توجه داشته باشید در صورت عدم تخلیه ملک، باید اجاره ی زمان انتفاع را پرداخت نمایید.

اگر مبلغ ودیعه بالای بیست میلیون تومان است به دادگاه و تا بیست میلیون تومان به شورای حل اختلاف، دادخواست مطالبه یا استرداد وجه داده و خسارت تاخیر تادیه را نیز مطالبه کنید. اگر چک تخلیه نیز به موجر تحویل داده اید، استرداد آن را نیز درخواست کنید.

پیام بگذارید