موسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پورموسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پورموسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پور

اگر مستخدمان دولتی از جرم ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری برائت حاصل کنند، ایام تعلیق او چگونه جبران می‌شود؟

اگر مستخدمان دولتی از جرم ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری برائت حاصل کنند، ایام تعلیق او چگونه جبران می‌شود؟

اگر مستخدمان دولتی از جرم ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری برائت حاصل کنند، ایام تعلیق او چگونه جبران می‌شود؟

بنابرِ ماده 7 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1364، در هر مورد از بزه های مندرج در این قانون كه مجازات حبس برای آن مقرر شده در صورتی كه مرتكب از مامورین مذكور در این قانون باشد از تاریخ صدور كیفر خواست را به اداره یا سازمان ذیربط اعلام دارد . در صورتی كه متهم به موجب رای قطعی برائت حاصل كند ایام تعلیق جزء خدمت او محسوب وحقوق و مزایای مدتی را كه بعلت تعلیقش نگرفته دریافت خواهد كرد.

پیام بگذارید