موسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پورموسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پورموسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پور

اگر متهم قبل از صدور حکم قطعی، وجه چک و خسارت تاخیر تادیه را پرداخت کند، آیا تعقیب متهم را متوقف می‌سازد؟

اگر متهم قبل از صدور حکم قطعی، وجه چک و خسارت تاخیر تادیه را پرداخت کند، آیا تعقیب متهم را متوقف می‌سازد؟

بله. بنابرِ ماده 12 قانون صدور چک، (اصلاحی ۱۳۸۲٫۶٫۲) هرگاه قبل از صدور حکم قطعی، شاکی گذشت نماید و یا اینکه متهم وجه چک و خسارت تاخیر تادیه را نقدا به دارنده آن پرداخت کند، یا موجبات پرداخت وجه چک و خسارت مذکور (از تاریخ ارائه چک به بانک) را فراهم کند یا در صندوق دادگستری با اجراء ثبت تودیع نماید مرجع رسیدگی قرار موقوفی صادر خواهد کرد. صدور قرار موقوفی تعقیب در دادگاه کیفری مانع از آن نیست که دادگاه نسبت به سایر خسارت مورد مطالبه رسیدگی و حکم صادر کند.

پیام بگذارید