موسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پورموسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پورموسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پور

اگر فردی پولی را از دیگری دریافت کند و با آن خانه ای بخرد، آیا پس از محکومیت وی، خانه جزء مسثنیات دین به شمار می‌آید؟

اگر فردی پولی را از دیگری دریافت کند و با آن خانه ای بخرد، آیا پس از محکومیت وی، خانه جزء مسثنیات دین به شمار می‌آید؟

اگر فردی پولی را از دیگری دریافت کند و با آن خانه ای بخرد، آیا پس از محکومیت وی، خانه جزء مسثنیات دین به شمار می‌آید؟

1 پاسخ

پاسخ داده شده اسفند 29, 1395 توسط کارشناسان موسسه

بنابرِ ماده 25 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394، چنانچه منشأ دین، قرض یا در اختیار گرفتن اموالی از دیگران به موجب هر قرارداد دیگری باشد و محکومٌ‌علیه از بدو امر قصد عدم تأدیه دین یا تبدیل آن به یکی از مستثنیات دین به‌منظور فرار از تأدیه را داشته باشد، هر مالی که در عوض اموال مذکور خریداری کرده یا به موجب سایر عقود به ملکیت خود درآورد به‌عنوان جریمه اخذ و محکوم‌ٌبه از محل آن استیفاء و مابقی به وی مسترد خواهد شد.

پیام بگذارید