موسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پورموسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پورموسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پور

اگر شاکی بعد از شکایت کیفری، چک را به دیگری انتقال دهد، تعقیب کیفری ادامه می‌یابد؟

اگر شاکی بعد از شکایت کیفری، چک را به دیگری انتقال دهد، تعقیب کیفری ادامه می‌یابد؟

خیر. بنابرِ تبصره ماده 11 قانون صدور چک، هرگاه بعد از شکایت کیفری، شاکی چک را به دیگری انتقال دهد با حقوق خود را نسبت به چک به هر نحو دیگری واگذار نماید تعقیب کیفری موقوف خواهد شد.

پیام بگذارید