موسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پورموسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پورموسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پور

اگر در متن چک «بابت تضمین قرارداد فی‌مابین» آمده باشد، مطالبه وجه آن از دادگاه چگونه است؟

اگر در متن چک «بابت تضمین قرارداد فی‌مابین» آمده باشد، مطالبه وجه آن از دادگاه چگونه است؟

هرگاه در متن چک قید شده باشد: «بابت تضمین قرارداد فی‌مابین»، مطالبه وجه آن مستلزم احراز و اثبات تخلف صادرکننده چک از قرارداد مذکور است و ارائه دلیل در این قسمت بر عهده مدعی است.

پیام بگذارید