موسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پورموسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پورموسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پور

اگر خودرویی فاقد بیمه‌نامه باشد و حادثه بدنی ایجاد کند، آیا مالک آن نیز مسئول است؟

اگر خودرویی فاقد بیمه‌نامه باشد و حادثه بدنی ایجاد کند، آیا مالک آن نیز مسئول است؟

با استناد به بند پ ماده ۴ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث مصوب ۱۳۹۵، در صورتی‌ که خودرویی فاقد بیمه‌نامه باشد، و وسیله نقلیه با اذن مالک در اختیار راننده مسبب حادثه بدنی قرار گیرد در صورتی‌ که مالک، شخص حقوقی باشد، به جزای نقدی معادل بیست‌ درصد و در صورتی‌ که مالک شخص حقیقی باشد به جزای نقدی معادل ده‌ درصد مجموع خسارات بدنی وارد شده محکوم می‌شود. این عمل جرم تعزیزی درجه هفت بوده و مستقیما در دادگاه کیفری صالح رسیدگی می شود.

پیام بگذارید