موسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پورموسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پورموسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پور

اعسار به چه معناست و شامل چه مواردی می‌گردد؟

بنابرِ ماده 6 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394، معسر کسی است که به دلیل نداشتن مالی به‌جز مستثنیات دین، قادر به تأدیه دیون خود نباشد.

تبصره- عدم قابلیت دسترسی به مال در حکم نداشتن مال است. اثبات عدم قابلیت دسترسی به مال برعهده مدیون است.

بر این اساس، فرد می‌تواند دادخواست اعسار از هزینه دادرسی یا اعسار از پرداخت محکوم‌به را تقدیم دادگاه کند.

پیام بگذارید