موسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پورموسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پورموسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پور

اعتبار حکم طلاق برای ثبت در دفترخانه چه مدت است؟

اعتبار حکم طلاق برای ثبت در دفترخانه چه مدت است؟

بنابرِ ماده 33 قانون حمایت از خانواده مصوب 1391، مدت اعتبار حکم طلاق شش ماه پس از تاريخ ابلاغ رأي فرجامي يا انقضاي مهلت فرجام خواهي است.

منظور از رای فرجامی، اعتراض یکی از زوجین به رای دادگاه تجدیدنظر و رسیدگی به این اعتراض در دیوان عالی کشور است.

انقضای مهلت فرجام‌خواهی نیز سپری شدن بیست روز پس از صدور رای دادگاه تجدیدنظر یا دو تا بیست روز پس از صدور رای دادگاه بدوی بدون اعتراض به آن است.

هرگاه حکم طلاق از سوي زوجه به دفتر رسمي ازدواج و طلاق تسليم شود، در صورتي که زوج ظرف يک هفته از تاريخ ابلاغ مراتب در دفترخانه حاضر نشود، سردفتر به زوجين ابلاغ مي کند براي اجراي صيغه طلاق و ثبت آن در دفترخانه حاضر شوند. در صورت عدم حضور زوج و عدم اعلام عذر از سوي وي يا امتناع او از اجراي صيغه، صيغه طلاق جاري و ثبت مي شود و مراتب به زوج ابلاغ مي گردد. در صورت اعلام عذر از سوي زوج، يک نوبت ديگر به ترتيب مذکور از طرفين دعوت به عمل مي آيد.

تبصره ـ دادگاه صادرکننده حکم طلاق بايد در رأي صادرشده بر نمايندگي سردفتر در اجراي صيغه طلاق در صورت امتناع زوج تصريح کند.

پیام بگذارید