موسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پورموسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پورموسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پور

اخراج بدون ارائه نامه پایان کار

اخراج بدون ارائه نامه پایان کار

در صورت اخراج بدون ارائه نامه پایان کار عدم تسویه مالی و پرداخت حق بیمه چه اقدام حقوقی باید انجام داد؟

با یک شرکت قرارداد کاری ۶ ماهه داشتم. این قرارداد در یک نسخه تنظیم شده و نزد کارفرما قرار گرفت. اکنون پس ازگذشت ۳ ماه عذر مرا خواسته است؛ بدون تسویه حساب مالی، عدم ارائه نامه پایان کار و عدم پرداحت حق بیمه. آیا با به دست آوردن قرارداد فی مابین می توانم در اداره کار نسبت به احقاق حقوقم اقدام نمایم؟

با تشکر از زمانی که می گذارید

با توجه به عدم ارایه پایان کار، شما می توانید به محل کار خود مراجعه کنید. در صورت ممانعت کارفرما، با استناد به گواهی دو شاهد اشتغال خود را اثبات کرده و برای بازگشت به کار اقدام نمایید. در صورت دریافت نامه اخراجی، برای ارایه شکایت طی یک ماه به اداره کار مراجعه بفرمایید.

پیام بگذارید