موسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پورموسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پورموسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پور

اجرت المثل ایام زندگی مشترک چگونه محاسبه می‌شود؟

اجرت المثل ایام زندگی مشترک چگونه محاسبه می‌شود؟

به طور متعارف کارشناس اجرت المثل زوجه را ماهیانه حدود یک میلیون در نظر می‌گیرد.

پیام بگذارید