موسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پورموسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پورموسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پور

اجرای دستور موقت پس از ابلاغ

اجرای دستور موقت پس از ابلاغ

آیا اجرای دستور موقت منوط به ابلاغ آن به خوانده است؟

بر اساس ماده 320 قانون آیین دادرسی مدنی، دستور موقت پس از ابلاغ قابل اجراست و نظر به‌ فوریت کار، دادگاه می‌تواند مقرر دارد که قبل از ابلاغ اجراء شود.

پیام بگذارید