موسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پورموسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پورموسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پور

اجرای حکم غیابی پس از ابلاغ قانونی

اجرای حکم غیابی پس از ابلاغ قانونی

آیا اجرای حکم غیابی پس از ابلاغ قانونی آن امکان‌پذیر است؟

بنابرِ تبصره 1 ماده ۳۰۶ ‌قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب (‌در امور مدنی)،

چنانچه ابلاغ واقعی به شخص محکوم علیه میسر نباشد و ابلاغ قانونی به‌عمل آید، آن ابلاغ معتبر بوده و حکم غیابی پس از انقضاء ‌مهلت قانونی و قطعی شدن به‌موقع اجراء گذارده خواهد شد.

‌درصورتی که حکم ابلاغ واقعی نشده باشد و محکوم علیه مدعی عدم اطلاع از مفاد رأی باشد می‌تواند دادخواست واخواهی به دادگاه صادرکننده حکم‌غیابی تقدیم دارد. دادگاه بدواً خارج از نوبت در این مورد رسیدگی نموده قرار رد یا قبول دادخواست را صادر می‌کند. قرار قبول دادخواست مانع اجرای‌حکم خواهد بود.

پیام بگذارید