موسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پورموسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پورموسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پور

آیا گزارش های اصلاحی دادگاه ها نیز مشمول قوانین اجرای احکام مدنی می‌شود؟

آیا گزارش های اصلاحی دادگاه ها نیز مشمول قوانین اجرای احکام مدنی می‌شود؟

آیا گزارش های اصلاحی دادگاه ها نیز مشمول قوانین اجرای احکام مدنی می‌شود؟

پاسخ داده شده اسفند 29, 1395 توسط کارشناسان موسسه

بنابرِ ماده 27 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394، مقررات این قانون در مورد گزارش‌های اصلاحی مراجع قضایی و آرای مدنی سایر مراجعی که به‌موجب قانون، اجرای آنها بر‌ عهده اجرای احکام مدنی دادگستری است و همچنین آرای مدنی تعزیرات حکومتی نیز مجری است.

تبصره- محکومیت‌های کیفری سازمان تعزیرات حکومتی تابع مقررات حاکم بر اجرای احکام کیفری دادگاهها است.

پیام بگذارید