موسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پورموسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پورموسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پور

آیا کودکان مجاز هستند در جلسات رسیدگی به دعاوی خانوادگی حضور یابند؟

آیا کودکان مجاز هستند در جلسات رسیدگی به دعاوی خانوادگی حضور یابند؟

بنابرِ ماده 46 قانون حمایت از خانواده مصوب 1391، حضور کودکان زير پانزده سال در جلسات رسيدگي به دعاوي خانوادگي جز در موارد ضروري که دادگاه تجويز مي کند ممنوع است.

پیام بگذارید