موسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پورموسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پورموسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پور

آیا کسب تابعیت مضاعف اتباع ایران ترک تابعیت به حساب می آید؟

خیر. مساله مالكيت اموال غيرمنقول براي خارجيان در ماده ٤٨٩ قانون مدنی آمده است. بر این اساس، اموال غيرمنقول اتباع ايران كه تابعيت خارجي تحصيل كرده‌اند، ‌بايد به فروش برسد و وجه آن به آنان داده شود. در سال ١٣٧٢ اداره حقوقي قوه قضاييه در پاسخ استعلامي اظهارنظر كرد «… مادام كه ايرانيان مذكور در استعلام از دولت جمهوري اسلامي ايران تقاضاي ترك تابعيت ننمايند و ترك تابعيت آنها مطابق مقررات قانون مدني به تصويب دولت ايران نرسد نامبردگان ايراني بوده و قوانين ايران درباره آنها حاكم و جاري خواهدبود و صرف قبول تابعيت دولت كانادا به تنهايي مانع اجراي قوانين ايران درباره اتباع خود نيست.» (نظريه ١٦٠١/٧)

اداره حقوقي در نظريه ديگري به تاريخ ٣/٧/٨١ و شماره ٦٢٦٦/٧ اظهارنظر كرده است: «ترك تابعيت و تبديل تابعيت مذكور در قانون مدني غير از كسب تابعيت مضاعف و داشتن تابعيت مضاعف است و نظر به اينكه مقررات ترك تابعيت و تبديل تابعيت را نمي‌توان به وضعيت كساني كه داراي تابعيت مضاعف هستند تسري داد ايرانياني را كه با حفظ تابعيت اصلي خود تابعيت كشور ديگري را هم كسب كرده‌اند و به اين طريق داراي تابعيت مضاعف هستند، ‌نمي‌توان به عنوان ترك تابعيت از حقوق خود محروم كرد.»

با این وجود، این افراد از اشتغال به وزارت و معاونت وزارت و عضويت مجالس مقننه و هرگونه مشاغل دولتي محروم خواهند بود.

پیام بگذارید