موسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پورموسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پورموسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پور

آیا چک های صادره در روز تعطیل یا بعد از ساعات اداری در صورت مراجعه روز بعد به بانک وعده دار به شمار می آیند؟

چک های صادره در روز تعطیل

آیا چک های صادره در روز تعطیل یا بعد از ساعات اداری در صورت مراجعه روز بعد به بانک وعده دار به شمار می آیند؟

چک‌های صادره در ایام تعطیل رسمی و هم چنین بعد از ساعات اداری کاری بانک‌ها با وجود داشتن موجودی، تا تکمیل موجودی اول وقت اداری بعد از تعطیلات رسمی و یا اول وقت اداری روز بعد، وعده دار محسوب نمی‌گردد.

تاریخ رای نهایی: 1391/08/22     شماره رای نهایی: 9109970224201096

رای بدوی
درخصوص اتهام آقای الف. فرزند م. با وکالت آقای ع. مبنی بر صدور یک فقره چک بلامحل به شماره … مورخ 1/7/90و عدم پرداخت 3/7/90 به مبلغ 225000000 ریال، دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده و کیفرخواست صادره از دادسرای ناحیه 12 تهران و شکایت شاکی آقای م. با وکالت خانم‌ها 1ـ س.  و 2ـ ر.  و تصویر چک و گواهینامه عدم پرداخت وجه آن با توجه به ادعای صدور چک موصوف به صورت وعده‌دار از ناحیه وکیل متهم به استناد این که چک موصوف در روز جمعه صادر گردیده و تعطیل رسمی می‌باشد و شهادت شهود و عدم امکان معرفی شهود موکلش و همچنین عدم معرفی موکلش جهت مشخص نمودن زمان واقعی صدور چک و عدم ارائه دلیل و مدرک دیگری دال بر اثبات ادعای موصوف از ناحیه وکیل متهم و این که به فرض صدور چک در روز جمعه ادعایی با توجه به اینکه بانک‌ها تاکنون قادر به پرداخت وجوه چک‌های موصوف در روز جمعه نبوده و معمولاً چک‌های صادره در ایام تعطیل رسمی و هم چنین بعد از ساعات اداری کاری بانک‌ها بعد از تعطیلی و ساعات اداری بعد قابل صدور می‌باشد و در نتیجه چک‌های صادره در اوقات مذکور با وجود داشتن موجودی تا تکمیل موجودی اول وقت اداری بعد از تعطیلات رسمی و یا اول وقت اداری روز بعد وعده‌دار محسوب نمی‌گردد چرا که چنانچه ارکان چک اعم از تاریخ و امضا و مبلغ در اوقات مذکور تکمیل باشد در صورت تعطیل نبودن بانک‌ها قابل وصول نمی‌باشد و بنابراین و با توجه به اظهارات نماینده دادستان در دادگاه و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده انتساب بزه موصوف به متهم مذکور محرز دانسته، متهم را در اجرای ماده 181 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری و مستنداً به ماده 3 و بند ج از ماده 7 از قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب 1382 به تحمل یک سال حبس و دو سال محرومیت از داشتن دسته چک محکوم می‌نماید. رأی صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
دادرس شعبه 1024دادگاه عمومی جزایی تهران ـ حسینی


رای دادگاه تجدید نظر
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ع. به وکالت از الف. نسبت به دادنامه شماره 400487 مورخه 19/6/91 صادره از شعبه 1024 دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن منتهی به محکومیت تجدیدنظرخواه به یک سال حبس و دو سال محرومیت از داشتن دسته چک گردیده است توجهاً به مندرجات پرونده خصوصاً چون از ناحیه تجدیدنظرخواه ایراد و یا اعتراض مؤثری که موجبات نقض دادنامه موصوف را فراهم نماید ابراز و یا عنوان نگردیده و تجدیدنظرخواهی نیز با هیچ یک از موارد مندرج در ماده 240 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری منطبق نمی‌باشد، علی‌هذا دادگاه اعتراض را مردود دانسته، مستنداً به تبصره 2 ماده 22 قانون اصلاح تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب دادنامه معترض‌عنه را با تبدیل یک سال حبس به بیست میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت تأیید می‌نماید. رأی صادره قطعی می‌باشد.
رئیس شعبه 42 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
راثی نصیری ـ حیات مقدم
تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به پژوهشگاه قوه قضائیه می باشد و استفاده از مطالب با ذکر منبع بلامانع است .
هرگونه استفاده و بهره‌برداری از این آثار در قالب چاپ نسخ کاغذی منوط به دریافت اجازه از مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائیه می باشد .

 

پیام بگذارید