موسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پورموسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پورموسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پور

آیا پیش از شروع اجرای حکم قطعی، امکان درخواست تامین برای زوجه وجود دارد؟

آیا پیش از شروع اجرای حکم قطعی، امکان درخواست تامین برای زوجه وجود دارد؟

بنابرِ ماده 11 قانون حمایت از خانواده مصوب 1391، در دعاوي مالي موضوع اين قانون، محکومٌ له پس از صدور حکم قطعي و تا پيش از شروع اجراي آن نيز مي تواند از دادگاهي که حکم نخستين را صادر کرده است، تأمين محکوم ٌبه را درخواست کند.

پیام بگذارید