موسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پورموسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پورموسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پور

آیا پیش از انتقال سند رسمی می‌توان دعوای فک پلاک از اتومبیل مطرح کرد؟

آیا پیش از انتقال سند رسمی می‌توان دعوای فک پلاک از اتومبیل مطرح کرد؟

اگر بیع اتومبیل با مبایعه نامه عادی صورت گرفته باشد و هنوز سند رسمی انتقال تنظیم نشده باشد، قبل از تنظیم سند رسمی به نام خریدار، دعوای فک پلاک از اتومبیل مسموع نیست. در اینجا، خواهان باید دادخواست الزام به انجام معامله رسمی و سپس فک پلاک بدهد.

پیام بگذارید