موسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پورموسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پورموسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پور

آیا پشت نویسی چک مسئولیت کیفری دارد؟

آیا پشت نویسی چک مسئولیت کیفری دارد؟

خیر. بنابرِ ماده 20 قانون صدور چک، مسولیت مدنی پشت‌نویسان چک طبق قوانین و مقررات مربوط کماکان به قوت خود باقی است.

پیام بگذارید