موسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پورموسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پورموسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پور

آیا پس از صدور دستور موقت نیاز به تقدیم دادخواست به دادگاه است؟

آیا پس از صدور دستور موقت نیاز به تقدیم دادخواست به دادگاه است؟

بر اساس ماده 318 قانون آیین دادرسی مدنی، پس از صدور دستور موقت در صورتی‌که از قبل اقامه دعوا نشده باشد، درخواست‌کننده باید حداکثر ظرف بیست روز از تاریخ صدور ‌دستور، به منظور اثبات دعوای خود به دادگاه صالح مراجعه و دادخواست خود را تقدیم و گواهی آن را به دادگاهی که دستور موقت صادر کرده تسلیم ‌نماید. در غیر این‌صورت دادگاه صادرکننده دستور موقت به درخواست طرف، از آن رفع اثر خواهد کرد.

برابر تصریح ماده ۳۲۳ نیز، درصورتی که برابر ماده ۳۱۸ اقامه دعوا نشود و یا درصورت اقامه دعوا، ادعای خواهان رد شود، متقاضی دستور موقت به جبران ‌خساراتی که طرف دعوا در اجرای دستور متحمل شده است محکوم خواهد شد.

پیام بگذارید