موسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پورموسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پورموسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پور

آیا پس از دریافت دیه، می توان برای تشدید خسارت بدنی دادخواست داد؟

آیا پس از دریافت دیه، می توان برای تشدید خسارت بدنی دادخواست داد؟

بنابرِ ‌ماده ۵ قانون مسئولیت مدنی، اگر در اثر آسيبي كه به بدن يا سلامتي كسي وارد شده در بدن او نقصي پيدا شود يا قوه كار زيان‌ديده كم گردد و يا از بين برود و يا موجب‌افزايش مخارج زندگاني او بشود واردكننده زيان مسئول جبران كليه خسارات مزبور است.
‌دادگاه جبران زيان را با رعايت اوضاع و احوال قضيه به طريق مستمري و يا پرداخت مبلغي دفعتاً واحده تعيين مي‌نمايد و در مواردي كه جبران زيان‌بايد به طريق مستمري به عمل آيد تشخيص اين كه به چه اندازه و تا چه ميزان و تا چه مبلغ مي‌توان از واردكننده زيان تأمين گرفت با دادگاه است.
‌اگر در موقع صدور حكم تعيين عواقب صدمات بدني به طور تحقيق ممكن نباشد دادگاه از تاريخ صدور حكم تا دو سال حق تجديد نظر نسبت به حكم‌خواهد داشت.

همچنین ماده ۴۹۳ قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 تصریح دارد، وجود فاصله زمانی، میان رفتار مرتکب و نتیجه ناشی از آن، مانع از تحقق جنایت نیست مانند فوت ناشی از انتقال عامل بیماری کشنده، که حسب مورد موجب قصاص یا دیه است. حکم این ماده و ماده (۴۹۲) این قانون در مورد کلیه جرائم جاری است.

پیام بگذارید