موسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پورموسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پورموسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پور

آیا پس از بخشیدن مهریه، می توانم مجددا آن را درخواست کنم؟

آیا پس از بخشیدن مهریه، می توانم مجددا آن را درخواست کنم؟

زوجه در صورت هبه سکه های مهریه خود که بر ذمه زوج می باشد، می تواند از هبه خود رجوع کند. در این صورت، لازم است دادخواستی به خواسته تنفیذ رجوع از هبه و ابطال سند رسمی تنظیمی در دفترخانه تقدیم دادگاه کند.

پیام بگذارید