موسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پورموسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پورموسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پور

آیا پس از بخشیدن مهریه، می توانم مجددا آن را درخواست کنم؟

آیا پس از بخشیدن مهریه، می توانم مجددا آن را درخواست کنم؟

من می خواستم علاقه ام را به همسرم نشان دهم. لذا در دفترخانه حضور یافتم و مهریه خود را به تعداد 850 سکه طلا طی سند رسمی به او بخشیدم. اکنون پس از بروز اختلافات و تصمیم به جدایی، می خواهم از هبه و بخشش خود رجوع کنم. آیا این امر امکان پذیر است؟

زوجه در صورت هبه سکه های مهریه خود که بر ذمه زوج می باشد، می تواند از هبه خود رجوع کند. در این صورت، لازم است دادخواستی به خواسته تنفیذ رجوع از هبه و ابطال سند رسمی تنظیمی در دفترخانه تقدیم دادگاه کند.

پیام بگذارید