موسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پورموسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پورموسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پور

آیا وکلای پایه دو مجاز به وکالت دعاوی در دیوان عدالت اداری هستند؟

آیا وکلای پایه دو مجاز به وکالت دعاوی در دیوان عدالت اداری هستند؟

کارآموزان وکالت موضوع ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه، امکان وکالت در دیوان عدالت اداری را ندارند.

تاریخ رای نهایی:     شماره رای نهایی: 28/91/911564

رای دیوان
در خصوص شکایت ( ق. س.) با وکالت کارآموز وکالت ( ع.س.) به طرفیت شهرداری کرج به خواسته فوق الاشعار نظر به اینکه طبق رأی شماره 3140-10/3/88 هیات عمومی دیوان عدالت اداری تنها وکلای پایه یک می‏توانند وکالت از پرونده‏ها را قبول نمایند و وکلای پایه 2 نمی توانند در پرونده‏های مربوط به دیوان عدالت اداری وکالتی داشته باشند بنابراین به طریق اولی کارآموزان وکالت نمی توانند وکالتی در دیوان داشته باشند لذا سمت اقامه کننده شکایت محرز نبوده به استناد ماده 20 آئین دادرسی دیوان عدالت اداری قرار رد شکایت صادر و اعلام می‏گردد. قرار صادره قطعی است.
  رئیس شعبه 28 دیوان عدالت اداری- مستشارشعبه
جباری-پراینده شهرستانی

پیام بگذارید