موسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پورموسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پورموسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پور

آیا وکالت بلاعزل زوج به زوجه برای طلاق قابل برگشت است؟

آیا وکالت بلاعزل زوج به زوجه برای طلاق قابل برگشت است؟

خیر. برگشت زوج از وکالت بلاعزل خود و عزل زوجه از این وکالت امکان ندارد، زیرا این وکالت در ضمن عقد خارج لازم یعنی عقد نکاح، داده شده و برای زوج الزام آور است.

پیام بگذارید