موسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پورموسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پورموسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پور

آیا هیئت حل اختلاف اداره کار در رسیدگی به اختلافات کارگر و کارفرما صلاحیت صدور دستور موقت را دارد؟

پیام بگذارید