موسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پورموسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پورموسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پور

آیا هیئت حل اختلاف اداره کار در رسیدگی به اختلافات کارگر و کارفرما صلاحیت صدور دستور موقت را دارد؟

آیا هیئت حل اختلاف اداره کار در رسیدگی به اختلافات کارگر و کارفرما صلاحیت صدور دستور موقت را دارد؟

در آیین دادرسی کار مصوب 1391 دستور موقت پیش بینی نشده است. لذا این امر در صلاحیت دادگاه خواهد بود.

پیام بگذارید