موسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پورموسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پورموسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پور

آیا هزینه دادرسی قرار تأمین خواسته و هزینه پرداختی بابت نشر آگهی، جزء خسارات دادرسی محسوب می­ گردد؟

آیا هزینه دادرسی قرار تأمین خواسته و هزینه پرداختی بابت نشر آگهی، جزء خسارات دادرسی محسوب می­ گردد؟

آیا هزینه دادرسی قرار تأمین خواسته و هزینه پرداختی بابت نشر آگهی، جزء خسارات دادرسی محسوب می­ گردد؟

آیا هزینه دادرسی قرار تأمین خواسته و هزینه پرداختی بابت نشر آگهی در مواردی که خوانده مجهول­ المکان می ­باشد جزء خسارات دادرسی محسوب می­ گردد؟

1 پاسخ

پاسخ داده شده فروردین 9, 1396 توسط کارشناسان موسسه

بنابرِ نظریه مشورتی شماره ۴۲۱/۹۵/۷ ـ ۱۳۹۵/۲/۲۹ اداره کل حقوقی قوه قضائیه، نظر به این که ماده ۷۳ قانون آیین دادرسی در امور مدنی آگهی مفاد دادخواست را در روزنامه کثیرالانتشار به هزینه خواهان مقرر داشته و با التفات به این که دعوت از خوانده به طور مستقیم مربوط به دادرسی و برای دفاع خوانده لازم است، به نظر می‌رسد این هزینه از شمول ماده ۵۱۹ قانون مذکور خارج نیست و قانوناً قابل مطالبه است.

اما در مورد هزینه تأمین خواسته چون خواهان الزامی به درخواست آن ندارد و عدم درخواست تأمین خواسته خللی به جریان دادرسی وارد نمی‌کند و در واقع تأمین خواسته به منظور تضمین اجرای رأیی که به نفع خواهان صادر خواهد شد، انجام می‌شود، به نظر می‌رسد از شمول ماده ۵۱۹ خارج است. بدیهی است مطالبه کلیه خساراتی که به افراد وارد می‌شود به استناد قواعد عام مسئولیت مدنی و با رعایت ترتیبات عام دادرسی مدنی بلامانع است.

‌ماده ۷۳ قانون آیین دادرسی در امور مدنی: درصورتی که خواهان نتواند نشانی خوانده را معین نماید یا در مورد ماده قبل پس از اخطار رفع نقص از تعیین نشانی اعلام ناتوانی کند بنابه درخواست خواهان و دستور دادگاه مفاد دادخواست یک نوبت در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار به هزینه خواهان آگهی خواهد شد. تاریخ انتشار‌آگهی تا جلسه رسیدگی نباید کمتر از یک ماه باشد.

‌ماده ۵۱۹ قانون آیین دادرسی در امور مدنی: خسارات دادرسی عبارتست از هزینه دادرسی و حق‌الوکاله وکیل و هزینه‌های دیگری که به‌طور مستقیم مربوط به دادرسی و برای‌اثبات دعوا یا دفاع لازم بوده است از قبیل حق‌الزحمه کارشناسی و هزینه تحقیقات محلی.

پیام بگذارید