موسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پورموسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پورموسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پور

آیا می توان محل اقامت فرزند را بدون اذن همسر سابق تغییر داد؟

آیا می توان محل اقامت فرزند را بدون اذن همسر سابق تغییر داد؟

پدر یا مادری که حضانت طفل به آنها داده شده حق ندارند طفل را به محلی غیر از محل اقامت طرفین یا خارج از کشور ببرد یا بفرستد مگر با کسب اجازه از دادگاه.

پیام بگذارید