موسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پورموسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پورموسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پور

آیا می توان از تخفیفات بیمه خودرو پس از فروش آن استفاده کرد؟

بله. بنابر  تبصره ماده 6 قانون جدید بیمه اجباری، کلیه تخفیفاتی که به واسطه نداشتن حوادث منجر به خسارت، در قرارداد بیمه موضوع این قانون اعمال شده باشد، متعلق به انتقال دهنده است. انتقال دهنده می تواند تخفیفات مذکور را به وسیله نقلیه دیگر از همان نوع، که متعلق به او، همسر، والدین یا اولاد بلاواسطه وی باشد، منتقل کند.

پیام بگذارید