موسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پورموسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پورموسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پور

آیا می‌توان چک را در تاریخ زودتر از سررسید مطالبه کرد؟

بنابرِ ماده ۳ مکرر (الحاقی ۱۳۸۲٫۶٫۲) قانون صدور چک، «چک فقط در تاریح مندرج در آن و با پس از تاریخ مذکور قابل وصول از بانک خواهد بود».

پیام بگذارید