موسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پورموسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پورموسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پور

آیا می‌توان چک را برای اختلاف حساب مسدود کرد؟

اختلاف حساب با دارنده چک مجوزی برای مسدود کردن آن نیست. از این رو، برای پرهیز از مجازات کیفری دستور خلاف واقع، صاحبان حساب، ذی نفعان، یا قائم‌مقامان آنان از صدور دستور عدم پرداخت به طور واهی و صرفاً به منظور تاخیر در ادای دین خود به دارنده خودداری کنند. در صورت دستور انسداد به بانک، افراد فوق لازم است ظرف مدت یک هفته نسبت به تحویل دستور مرجع قضایی به بانک محال علیه برای ادامه انسداد اقدام کنند.

پیام بگذارید