موسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پورموسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پورموسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پور

آیا می‌توان در وصیت نامه یک ملک را به طور کامل به نام یک فرزند زد؟ و آیا بعد از فوت، فرزندان دیگر می‌توانند اعتراض کنند؟

آیا می‌توان در وصیت نامه یک ملک را به طور کامل به نام یک فرزند زد؟ و آیا بعد از فوت، فرزندان دیگر می‌توانند اعتراض کنند؟

وصیت تنها در ثلث (یک سوم) اموال نافذ است؛ اما فرد می‌تواند پیش از فوت، هر میزان از دارایی خود را به دیگری واگذار نماید. البته هبه در مرض منجر به فوت، در صورتی که ورثه رضایت ندهند، تنها در ثلث اموال نافذ است.

پیام بگذارید