موسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پورموسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پورموسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پور

آیا مهریه عندالاستطاعه قابل مطالبه بوده و امکان حکم به تقسیط آن وجود دارد؟

آیا مهریه عندالاستطاعه قابل مطالبه بوده و امکان حکم به تقسیط آن وجود دارد؟

اگر مهریه عندالاستطاعه باشد، مانع مطالبه مهریه نیست، لکن اجرای آن با معرفی اموال توسط طلبکار در مرحله اجرا میسر می‌گردد و پرداخت اقساطی منتفی است.

پیام بگذارید