موسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پورموسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پورموسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پور

آیا مطالبه وجه چک و ضرر و زیان ناشی از آن، حتما باید در دادگاه حقوقی مطرح شود؟

آیا مطالبه وجه چک و ضرر و زیان ناشی از آن، حتما باید در دادگاه حقوقی مطرح شود؟

خیر. اگر چک جنبه کیفری داشته باشد، می‌تواند با پرداخت هزینه دادرسی دعاوی مالی در دادگاه کیفری نیز مطرح نماید. بنابرِ ماده 15 قانون صدور چک، دارنده چک می‌تواند وجه چک و ضرر و زیان خود را در دادگاه کیفری مرجع رسیدگی مطالبه نماید.

پیام بگذارید