موسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پورموسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پورموسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پور

آیا مطالبه خسارت تاخیر تادیه در رابطه با سهام شرکت ربح مرکب است؟

من در یک شرکت سهامدار هستم. مدت دو سال است که این شرکت از پرداخت سود سهام خودداری کرده است. آیا مطالبه خسارت تاخیر تادیه در رابطه با سهام شرکت ربح مرکب بوده و قابل پرداخت نمی‌باشد؟

1 پاسخ

پاسخ داده شده دی 26, 1395 توسط کارشناسان موسسه

مطالبه خسارت تأخیر در تأدیه سود سهام شرکت با ربح مرکب متفاوت است و در این مورد، اصطلاح مطالبه خسارت از خسارت قیاسی نابجا است؛ زیرا سود سهام حاصل فعالیت و درآمد شرکت است. بنابراین درصورتی‌که شرکت در پرداخت سود تأخیر نماید، باید خسارت تأخیر تأدیه را نیز پرداخت نماید.

پیام بگذارید