موسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پورموسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پورموسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پور

آیا مستاجر باید پیش از دریافت ودیعه خانه را تخلیه کرده و در اختیار موجر قرار دهد؟

آیا مستاجر باید پیش از دریافت ودیعه خانه را تخلیه کرده و در اختیار موجر قرار دهد؟

پس از انقضاء مدت اجاره، در صورت عدم استرداد مبلغ ودیعه یا چک توسط موجر، ملک را تخلیه لیکن تحویل موجر نداده و  ضمن تامین دلیل وضعیت خالی بودن ملک از طریق شورای حل اختلاف بر اساس ماده 149 قانون آئین دادرسی مدنی ، دادخواست مطالبه یا استرداد وجه و نیز استرداد چک را تقدیم محاکم حقوقی حوزه اقامتگاه طرف نمائید.

پیام بگذارید