موسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پورموسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پورموسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پور

آیا مدت اعتبار حکم طلاق و گواهی عدم سازش برای ثبت در دفترخانه تفاوت دارد؟

آیا مدت اعتبار حکم طلاق و گواهی عدم سازش برای ثبت در دفترخانه تفاوت دارد؟

بنابرِ ماده 33 قانون حمایت از خانواده مصوب 1391، مدت اعتبار حکم طلاق شش ماه پس از تاريخ ابلاغ رأي فرجامي يا انقضاي مهلت فرجام خواهي است. و بنابرِ ماده 34 این قانون، مدت اعتبار گواهي عدم امکان سازش براي تسليم به دفتر رسمي ازدواج و طلاق سه ماه پس از تاريخ ابلاغ رأي قطعي يا قطعي شدن رأي است.

منظور از رای فرجامی، اعتراض یکی از زوجین به رای دادگاه تجدیدنظر و رسیدگی به این اعتراض در دیوان عالی کشور است.

انقضای مهلت فرجام‌خواهی نیز سپری شدن بیست روز پس از صدور رای دادگاه تجدیدنظر یا دو تا بیست روز پس از صدور رای دادگاه بدوی بدون اعتراض به آن است.

پیام بگذارید