موسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پورموسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پورموسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پور

آیا مخارج زندگی فرزندی که خود شخصا توانایی تامین آن را دارد، بر عهده پدر است؟

آیا مخارج زندگی فرزندی که خود شخصا توانایی تامین آن را دارد، بر عهده پدر است؟

پدر نسبت به پرداخت نفقه فرزندی که دارای شغل و درآمد مشخص است مسئوولیت ندارد.

پیام بگذارید