موسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پورموسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پورموسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پور

آیا محکومین مالی برای سفرهای درمانی ضروری اجازه خروج از کشور می‌یابند؟

آیا محکومین مالی برای سفرهای درمانی ضروری اجازه خروج از کشور می‌یابند؟

آیا محکومین مالی برای سفرهای درمانی ضروری اجازه خروج از کشور می‌یابند؟

بنابرِ ماده 23 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394، مرجع اجراءکننده رأی باید به تقاضای محکوم‌ٌله قرار ممنوع‌الخروج بودن محکومٌ‌علیه را صادر کند. این قرار تا زمان اجرای رأی یا ثبوت اعسار محکومٌ‌علیه یا جلب رضایت محکومٌ‌له یا سپردن تأمین مناسب یا تحقق کفالت مطابق قانون مدنی به قوت خود باقی است.

تبصره- در خصوص سفر واجب که وجوب آن از قبل ثابت شده باشد و سفرهای درمانی ضروری، دادگاه موقتاً به محکومٌ‌علیه اجازه خروج از کشور را می‌دهد.

پیام بگذارید