موسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پورموسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پورموسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پور

آیا مجازات نگه‌داری مشروبات الکلی قابل تعلیق است؟

آیا مجازات نگه‌داری مشروبات الکلی قابل تعلیق است؟

مجازات نگه‌داری مشروبات الکلی در صورتی که مصداق قاچاق عمده نباشد، قابل تعلیق است. تبصره 3 ماده 703 قانون مجازات اسلامی 1375 بر اساس مواد 47 و 728 قانون مجازات اسلامی 1392 نسخ شده است.

پیام بگذارید