موسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پورموسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پورموسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پور

آیا مالک خودرو می تواند در زمان حمل آن با جرثقیل به پارکینگ، تقاضای تحویل آن را نماید؟

آیا مالک خودرو می تواند در زمان حمل آن با جرثقیل به پارکینگ، تقاضای تحویل آن را نماید؟

بنابر تبصره 2 ماده 13  قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، هر گاه پیش از حمل یا در هنگام حملِ اتومبیل به وسیله جرثقیل، مالک آن حضور یابد و تحویل خودرو را تقاضا کند ، مامورین باید فقط جریمه کنند و حق ندارند از تحویل آن خودداری کنند. در صورت استنکاف از تحویل خودرو، این عمل خلاف قانون بوده و قابل تعقيب است.

پیام بگذارید