موسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پورموسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پورموسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پور

آیا مادر افزون بر نفقه، می تواند بابت حضانت فرزند خود درخواست اجرت کند؟

آیا مادر افزون بر نفقه، می تواند بابت حضانت فرزند خود درخواست اجرت کند؟

مادر در قبال قبول حضانت و نگهداری طفل نمیتواند مطالبه اجرت نماید چرا که نگهداری اطفال هم حق و هم تکلیف ابوین است ، لکن نفقه فرزند بر عهده پدر و سپس جد پدری است.

پیام بگذارید