موسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پورموسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پورموسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پور

آیا قرار تامین خواسته در شورای حل اختلاف قطعی یا قابل تجدیدنظر در دادگاه است؟

آیا قرار تامین خواسته در شورای حل اختلاف قطعی یا قابل تجدیدنظر در دادگاه است؟

آیا قرار تامین خواسته در شورای حل اختلاف قطعی یا قابل تجدیدنظر در دادگاه است؟

بنابرِ نظریه مشورتی شماره ۲۷۶/۹۵/۷ ـ ۱۵/۲/۱۳۹۵ اداره کل حقوقی قوه قضائیه، قرار تأمین خواسته صادره توسط قاضی شوراهای حل‌اختلاف، قابل تجدیدنظر در دادگاه های عمومی نمی‌باشد.

زیرا کلمه «آراء» در ماده ۲۷ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴، منصرف از قرار تأمین خواسته است که از جمله قرارهای موقتی است و برابر ماده ۱۱۶ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، قابل اعتراض در مرجع صادرکننده آن است و برابر ماده ۱۱۸ همان قانون در صورتی که موجب آن، مرتفع گردد، توسط همان مرجع قرار رفع آن، صادر می‌گردد.

قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی:

‌ماده ۱۱۶. قرار تأمین به طرف دعوا ابلاغ می‌شود، نامبرده حق دارد ظرف ده روز به‌این قرار اعتراض نماید. دادگاه در اولین جلسه به اعتراض‌رسیدگی نموده و نسبت به‌آن تعیین تکلیف می‌نماید.

ماده ۱۱۸. درصورتی که موجب تأمین مرتفع گردد دادگاه قرار رفع تأمین را خواهد داد. درصورت صدور حکم قطعی علیه خواهان یا استرداد دعوا‌و یا دادخواست، تأمین خود به‌خود مرتفع می‌شود.

‌ماده ۱۱۹. قرار قبول یا رد تأمین، قابل تجدیدنظر نیست.

قانون شوراهای حل اختلاف:

ماده۱۸.  رسیدگی قاضی شورا از حیث اصول و قواعد، تابع مقررات قوانین آیین دادرسی مدنی و کیفری است.

ماده۲۷.  تمام آرای صادره موضوع ماده (۹) این قانون ظرف مدت بیست‌روز از تاریخ ابلاغ،  قابل تجدیدنظرخواهی می‏ باشد. مرجع تجدیدنظر از آرای قاضی شورا، حسب مورد دادگاه عمومی‌حقوقی یا کیفری دو همان حوزه قضائی می ‏باشد. چنانچه مرجع تجدیدنظر آرای صادره را نقض نماید، رأساً مبادرت به صدور رأی می‏ کند. این رأی، قطعی است و اگر رسیدگی به موضوع در صلاحیت مرجع دیگری باشد، پرونده را به مرجع صالح ارسال می­ کند.

پیام بگذارید