موسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پورموسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پورموسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پور

آیا قرارهای صادره از دادگاه ها نیز اعتبار امر مختومه را دارا هستند؟

آیا قرارهای صادره از دادگاه ها نیز اعتبار امر مختومه را دارا هستند؟

آیا قرارهای صادره از دادگاه ها نیز اعتبار امر مختومه را دارا هستند؟

فقط احکام اعتبار امر مختومه دارند و قرارها مشمول ایراد اعتبار امر مختومه نیستند.

ماده 84 ق.آ.د.م:

 در موارد زیر خوانده می‌تواند ضمن پاسخ نسبت به ماهیت دعوا ایراد کند: …

6 – دعوای طرح شده سابقا” بین همان اشخاص یا اشخاصی که اصحاب دعوا قائم مقام آنان هستند، رسیدگی شده نسبت به آن حکم قطعی صادر‌شده باشد.

پیام بگذارید