موسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پورموسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پورموسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پور

آیا عدم ثبت ازدواج دایم مجازات حبس دارد؟

آیا عدم ثبت ازدواج دایم مجازات حبس دارد؟

عدم ثبت واقعه ازدواج دائم جرم محسوب می‌شود و مرتکب به حبس تا یک سال محکوم خواهد شد.

پیام بگذارید