موسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پورموسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پورموسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پور

آیا صرف نوشتن نامه عاشقانه از مصادیق رابطه نامشروع محسوب می شود؟

آیا صرف نوشتن نامه عاشقانه از مصادیق رابطه نامشروع محسوب می شود؟

بنابر نظریه 2452/7 – 1378/6/1 اداره حقوقی قوه قضائیه، «صرف نوشتن نامه عاشقانه از مصادیق رابطه نامشروع محسوب نمی شود».

پیام بگذارید